AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Pentobarbitalnatrium vet. APL 60 mg/ml Injektionsvätska, lösning

Narkotika klass IV: Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

ATC-kod: QN01AF

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Injektionsflaska, 50 milliliter Ja - 338327
Indikationer

Anestesi- och avlivningsmedel till försöksdjur, t ex gris, i samband med forskning, utveckling och undervisning.

Kontraindikationer

Får ej ges till djur som skall användas till livsmedelsproduktion.

Dosering

Gris:
Vid kirurgisk anestesi ges 15-30 mg (0,25-0,5 ml)/kg kroppsvikt intravenöst tills effekt uppnås.
Vid avlivning: 200-300 mg (3-5 ml)/kg kroppsvikt intravenöst.

Varningar och försiktighet

Pentobarbital är toxiskt för djur i naturen. Pentobarbital tenderar att finnas kvar i kadaver och kan orsaka sedering, anestesi eller dödsfall hos djur som äter kadaver. Kadaver av djur som avlivats med pentobarbital ska bortskaffas genom nedgrävning eller bränning enligt gällande nationellt/lokalt regelverk för att förhindra att rester från djurkadaver förtärs i naturen av asätare. Dödsolyckor, på grund av förtäring av kött från djur som avlivats med pentobarbital, har rappor­terats för hund. Behandling av förgiftning med pentobarbital består i att, om möjligt, avlägsna intaget ämne från mage och tarm genom kräkning, samt att understödja andning och cirkulation. Påskyndad alkalisk diures är till mindre nytta för djur som förgiftats av pentobarbital. Peritonealdialys eller hemodialys kan vara till nytta vid allvarlig förgiftning.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning
Pentobarbital är ett potent läkemedel som är toxiskt för människa och särskild försiktighet krävs för att undvika oavsiktligt intag och självinjektion. Oavsiktlig självadministrering via injektion eller genom absorption genom huden kan leda till dåsighet eller yrsel, förvirring samt huvudvärk. Använd skyddshandskar vid all hantering av läkemedlet.
Vid olyckshändelse ska följande åtgärder vidtas:
Hud: Tvätta omedelbart med vatten och därefter noggrant med tvål och vatten. Ögon: Skölj omedelbart med kallt vatten och uppsök medicinsk vård.
Vid förtäring: Uppsök omedelbart medicinsk vård. Skölj ur munnen, behåll kropps­värmen och vila.
Oavsiktlig självinjektion: Uppsök medicinsk akutvård med kunskap om barbituratförgiftning.
Till sjukvården: Lämna inte patienten utan uppsikt. Håll luftvägar fria och ge symtomatisk och understödjande behandling.

Interaktioner

Morfinanalgetika: Pentobarbital förstärker den andningsdepressiva effekten av morfinanalgetika.
Kloramfenikol: Förlänger anestesitiden.

Biverkningar

Anestesi: Andningsdepression. Hjärtpåverkan med takykardi, minskad slagvolym och slagkraft.
Avlivning: Enstaka fall av excitation och kramper har rapporterats. Enstaka fall av agonala suckar kan förekomma. Djuret är i dessa fall medvetslöst. Efter intraperitoneal injektion kan smärtreaktion förekomma.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Farmakodynamik

Pentobarbital är en potent hypnotisk och sedativ substans. Pentobarbitals verkan sker genom hämning av centrala nervsystemet med början i hjärnbarken med medvetandeförlust som sen utvecklas till anestesi. Vid överdosering utvecklas djup anestesi med andningsstillestånd genom depression av andningscentrat i förlängda märgen, följt av hjärtstillestånd och snabbt inträdande död. Dubbel anestesidos ger andningsuppehåll, medan fyrdubbel dos, vid samtidig konstgjord andning, resulterar i hjärtstillestånd. Tredubbel anestesidos orsakar vanligen död snabbt och på likartat sätt hos djur som inte får andningsstöd.
Effekten inträder snabbt efter injektionen. Vid intravenös administrering uppkommer medvetslöshet inom 15 sek efter avslutad administrering. Död inträf­f­ar 5-30 sek senare. Efter intraperitoneal injektion sker eutanasin inom 3-10 min.

Efter intrakardiell administrering uppkommer medvetslöshet omedelbart och hjärtstillestånd sker inom 10 sek. Intrakardiell injektion är endast tillåtet på djur som är medvetslösa.

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:
Pentobarbitalnatrium 60 mg

Hjälpämnen

Bensylalkohol
Propylenglykol 600 mg
Koncentrerad saltsyra till pH: 9,0-10,0
Vatten för injektionsvätskor

Konserverad med 2 % bensylalkohol.

Blandbarhet

Att blanda pentobarbital kan inte rekommenderas med hänvisning till substansens svårlöslighet och pH-beroende. pH i lösningen är mellan 9,0-10,0.

Hantering, hållbarhet och förvaring
Hantering

Se Varningar och försiktighet.

Hållbarhet

24 månader

Öppnad förpackning är användbar i 7 dagar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Revideringsdatum

2013-03-14

Informationen i produktmonografin för ovan beskrivet extemporeläkemedel har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av ett extemporeläkemedel har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.

{
  "productId": 240,
  "atcCode": "QN01AF",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "60 mg/ml",
  "name": "Pentobarbitalnatrium vet. APL",
  "form": "Injektionsvätska, lösning",
  "nplId": "20030804003512",
  "narcoticsClass": "IV",
  "narcoticsClassWarningHeadline": "Narkotika klass IV",
  "narcoticsClassWarningText": "Risk för tillvänjning föreligger. Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.",
  "specialRecipeForm": true,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 279,
      "nordicItemNumber": "338327",
      "packagingDescription": "Injektionsflaska, 50 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/240/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Pentobarbitalnatrium vet. APL 60 mg/ml Injektionsvätska, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer