AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Paraffin, flytande vet. APL Oral lösning

ATC-kod: QA06AA01

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 300 milliliter Nej - 331496
Flaska, 1000 milliliter Ja - 330811
Indikationer

Hund, katt: Tillfällig förstoppning.
Häst: Tillfällig förstoppning eller fekal impaktion. Förebyggande av förstoppning vid torr avföring

Kontraindikationer

Inga kända.

Dosering

Observera att dosen kan behöva anpassas beroende på individ och indikation. Vid behandling av små djur är det bra om Paraffin, flytande vet. blandas med födan.

Hund: 10 ml/10 kg kroppsvikt.
Dosen kan vid behov upprepas.

Katt: 2-10 ml beroende på kroppsvikt.
Under 3 kg: 2-5 ml.
Över 3 kg: 5-10 ml.
Dosen kan vid behov upprepas.

Häst:
Behandling av förstoppning:
0,5-4 liter beroende på kroppsvikt ges 1-2 gånger dagligen peroralt eller med nässvalgsond. Dosen kan vid behov upprepas.

Förebyggande av förstoppning vid torr avföring:
1-2 dl blandas i fodret 2-3 gånger dagligen under ett par dagars tid.

Karenstider
Ej relevant.

Varningar och försiktighet

Särskilda varningar för respektive djurslag
Inga särskilda.

Särskilda försiktghetsåtgärder för djur
Observera att förstoppning även kan orsakas av främmande föremål. Försiktighet till mindre djur vid ökad risk för kräkning, regurgitation och sväljsvårigheter samt till större djur med nedsatt allmäntillstånd på grund av risk för aspiration.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
Inga särskilda föreskrifter.

Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning
Dräktighet
Tillfällig användning bedöms inte innebära en risk vid dräktighet.

Laktation
Tillfällig användning bedöms inte innebära en risk vid laktation.

Interaktioner

Minskad absorption av fettlösliga vitaminer och fettlösliga läkemedel vid långvarigt bruk.
Bör inte kombineras med dokusat p.g.a. risk för emulsionsbildning, vilket kan leda till absorption av ingående substanser och andra tillförda läkemedel.

Biverkningar

Fecesläckage med irritation och klåda, särskilt vid hög dosering.
Flytande paraffin kan absorberas till viss del vid peroral administrering. Absorption av flytande paraffin kan leda till deposition i vävnaderna, s.k. granulom.
Lipoid pneumoni kan uppkomma efter aspiration av lösningen ner i lungorna.

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Överdosering innebär ökad risk för fecesläckage. I övrigt finns ingen risk för systemisk påverkan.

Farmakodynamik

Flytande paraffin verkar milt laxerande. Effekten antas bero på minskad återabsorption av vatten från tarmen, vilket medför ökad volym av tarminnehåll (bulkeffekt). I kombination med en smörjande effekt leder detta till påskyndad tarmpassage.

Farmakokinetik

Flytande paraffin absorberas i mycket liten utsträckning via mag-tarmkanalen. Det innebär att flytande paraffin även har en smörjande effekt på grovtarmen.

Prekliniska uppgifter

Carcinogenicitet
Paraffin, flytande APL innehåller en mycket raffinerad paraffinolja. Denna typ av olja har inte visat en cancerframkallande effekt i djurstudier.

Innehåll

100 ml oral lösning innehåller:
Flytande paraffin

Hjälpämnen

Inga hjälpämnen ingår.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring
Hantering

Inga särskilda anvisningar.

Hållbarhet

2 år.
6 månader i bruten förpackning.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Revideringsdatum

2017-10-02

Informationen i produktmonografin för ovan beskrivet extemporeläkemedel har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av ett extemporeläkemedel har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.

{
  "productId": 243,
  "atcCode": "QA06AA01",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Paraffin, flytande vet. APL",
  "form": "Oral lösning",
  "nplId": "20030804003468",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 231,
      "nordicItemNumber": "331496",
      "packagingDescription": "Flaska, 300 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    },
    {
      "productItemId": 232,
      "nordicItemNumber": "330811",
      "packagingDescription": "Flaska, 1000 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/243/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Paraffin, flytande vet. APL Oral lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00

 

Begränsade öppettider:

Från den 26 juni - 25 augusti har vi öppet 08:00-16:00,

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer