AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Pilokarpin APL 2 % Ögondroppar, lösning

ATC-kod: S01EB01

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 4 x 5 milliliter Ja - 334227
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
1 Läkemedlets namn

Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml ögondroppar, lösning innehåller:
Pilokarpinhydroklorid 20 mg

1 droppe innehåller 0,88 mg pilokarpinhydroklorid

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 Läkemedelsform

Ögondroppar, lösning
Klar och färglös vätska

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom.

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering
1 droppe 2 – 4 gånger dagligen.

Administreringssätt
Administrera i konjunktivalsäcken. Tryck till tårsäcken med ett finger 1 – 2 minuter efter administrering för att förhindra systemisk absorption. Torka bort eventuellt överskott av läkemedlet runt ögat och tvätta direkt bort eventuella läkemedelsrester på händerna.

Om flera ögonläkemedel används samtidigt ska de administreras med 5 minuters mellanrum. Ögonsalva och ögongel ska administreras sist.

Undvik kontakt mellan flaskans topp och ögat, kringliggande områden eller andra ytor vid administrering av läkemedlet för att förhindra kontamination och skador på ögonen.


4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Tillstånd där sammandragning av pupillen inte är önskvärt t ex. akut irit, akut uveit, främre uveit och vissa former av sekundär glaukom.

Akut inflammatorisk sjukdom i främre delen av ögat.

4.4 Varningar och försiktighet

Systemisk absorption av pilokarpin är sällsynt vid topikal administrering i ögat men det är ändå viktigt att ta hänsyn till det. Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning ska användas med försiktighet till patienter med bronkial astma, magsår, blockerade urinvägar, parkinsons sjukdom, akut hjärtsvikt och hypertension. 

Ögonbottenundersökning rekommenderas för alla patienter innan behandling med Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning påbörjas. Orsaken till detta är att näthinneavlossning har associerats med användning av miotika hos känsliga individer och de som redan diagnostiserats med sjukdom på näthinnan.

Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning ska användas med extrem försiktighet till patienter med tidigare näthinneavlossning och unga patienter med myopati.

Patienter med skadad bind- eller hornhinna ska använda Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning med försiktighet.

Om möjligt ska behandling med Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning avslutas inför ögonoperation pga ökad risk för hyfem.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande interaktioner gäller vid eventuell systemisk absorption av pilokarpin:

Pilokarpin kan ge ökad effekt av alkohol och antikolinesteraser samt minskad effekt av antikolinergika.

Antikolinesteraser, MAO-hämmare, fenotiziner, antihistaminer och tricykliska antidepressiva kan ge ökad effekt av pilokarpin.

Adrenerga blockerare kan ge minskad effekt av pilokarpin.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Säkerheten för användning av pilokarpin under graviditet har inte fastställts. Pilokarpin som administreras i ögat kan absorberas systemiskt och mödrar som använder läkemedlet kan föda barn med tecken som efterliknar neonatal meningit såsom rastlöshet, kramper, svettning och hypotermi.

Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning ska endast användas under graviditet om det är nödvändigt.

Amning

Säkerheten för användning av pilokarpin vid amning har inte fastställts. Det är oklart om pilokarpin passerar över i bröstmjölk. Risken för systemisk absorption av pilokarpin ska beaktas.

Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning ska endast användas vid amning om det är nödvändigt.

Fertilitet

Pilokarpins effekt på manlig och kvinnlig fertilitet är inte känd. I studier på möss, råttor och hundars fertilitet har negativa effekter setts på spermaproduktionen. En studie på råttor har även indikerat en möjlig sänkning av honornas fertilitet. Säkerhetsmarginalen för effekt på fertilitet är okänd.

Som en försiktighetsåtgärd baserat på resultaten av tillgängliga studier på djur bör Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning endast ges till män, som försöker få barn om den förväntade nyttan överväger potentiell försämrad fertilitet.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Den miotiska effekten av Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning orsakar svårigheter för ögat att anpassa sig i mörker. Det är därför viktigt att vara försiktig vid framförande av fordon eller användning av maskiner vid dåliga ljusförhållanden. 

Pilokarpin APL 2 % ögondroppar, lösning försämrar ögats ackommodation genom förlamning eller spasm. Patienter med dimsyn ska inte framföra fordon och använda maskiner förrän synen återgått till det normala igen.


4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende. Vissa biverkningar uppstår endast om systemisk absorption sker.

Immunsystemet

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Allergiska reaktioner

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Huvudvärk, värk i pannan

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Kolinerga effekter, svettning, ökad salivproduktion, tremor

Ögon

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Konjunktival irritation, minskad visuell skärpa vid dålig belysning (upplevs ofta hos äldre och patienter med linsopaciteter), klåda, sveda, brännande känsla, sensibilisering av ögonlocken, ytlig keratit, ciliär spasm, dimsyn, inducerad myopi, övergående myopi, linsförändringar vid kronisk användning, ökat antal pupillblock, blödning i glaskroppen, näthinneavlossning

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Ökat tårflöde

Hjärtat

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Förändringar i hjärtrytmen

Blodkärl

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Förändringar i blodtrycket

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Bronkial spasm, pulmonärt ödem

Magtarmkanalen

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Illamående, kräkningar, diarré

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

AllergiRapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Om pilokarpin av misstag intagits ska antingen kräkning framkallas eller magpumpning utföras. Patienten ska övervakas för att upptäcka symtom på pilokarpin toxicitet som ökad salivproduktion, ökad svettning, ökat tårflöde, illamående, kräkning och diarré. Om dessa symptom uppkommer kan patienten behöva behandling med antikolinergika (t ex. atropin).


5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid glaukom samt miotika, parasympatomimetika, pilokarpin

ATC-kod: S01EB01

Pilokarpin är ett parasympatomimetikum som ger upphov till mios och sänker det intraokulära trycket. Pilokarpin underlättar avflödet av kammarvatten genom sammandragning av ciliarmuskeln vilket leder till trycksänkning. Mios sker genom stimulering av pupillsfinktern.

Den miotiska effekten uppstår inom 10 – 30 minuter efter administrering av ögondroppar med pilokarpin och effekten varar i 4 – 8 timmar. Den maximala sänkningen av det intraokulära trycket sker inom 75 minuter efter administrering av ögondroppar med pilokarpin och trycksänkningen varar i 4 – 14 timmar.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

-

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid
Natriumhydroxid
Vatten för injektionsvätskor

Utan konserveringsmedel

6.2 Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3 Hållbarhet

2 år
Öppnad flaska är hållbar 5 dagar för enskild patient. Engångsbruk vid användning på klinik.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Fövaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Ögondroppsflaska av plast. 4 x 5 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

10 Datum för senaste revision

2022-10-18

{
  "productId": 249,
  "atcCode": "S01EB01",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "2 %",
  "name": "Pilokarpin APL",
  "form": "Ögondroppar, lösning",
  "nplId": "20030804003628",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 10,
      "name": "Ögon"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 276,
      "nordicItemNumber": "334227",
      "packagingDescription": "Flaska, 4 x 5 milliliter",
      "price": 430.79,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/249/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Pilokarpin APL 2 % Ögondroppar, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer