AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Zinksalva APL 10 % Salva

ATC-kod: D02AB

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Tub, 100 gram Nej - 340117
1 Läkemedlets namn

Zinksalva APL 10 % salva

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 g salva innehåller:
Zinkoxid 100 mg

Hjälpämne med känd effekt:
Ullfett (lanolin)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Salva

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Som skydd för huden vid vätskning av olika slag t.ex. blöjdermatit, vätskande eksem, liggsår, analklåda, hemorrojder, självsprickor och mindre brännskador.

4.2 Dosering och administreringssätt

Påstrykes tunt vid behov.
Salvan kan tvättas bort med en fet olja.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

4.4 Varningar och försiktighet

Zinksalva APL skall inte användas under lång tid, då den är uttorkande och därmed kan förvärra klådan.

Använd inte Zinksalva APL på djupa sår eller svåra brännskador.

Undvik kontakt med ögonen. Om salvan av misstag kommer in i ögat ska den tvättas bort med vatten.

Hjälpämne med känd effekt

Zinksalva APL innehåller ullfett (lanolin), som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Lokalbehandling med Zinksalva APL kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten och ett tillfredsställande zinkstatus är sannolikt viktigt under graviditeten.

Amning

Uppgift om passage över i modersmjölk saknas. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser av topikalt administrerad zink på intakt hud. Användning av Zinksalva APL på bröstvårtorna skall undvikas under amningsperioden.

Fertilitet
-

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zinksalva APL har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem.

Hud och subkutan vävnad

 

Ingen känd frekvens

Kutana överkänslighetsreaktioner särskilt kontaktdermatit.

Klåda

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga kända risker.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel, zinkpreparat

ATC-kod: D02AB

Zinkoxid har goda antiinflammatoriska egenskaper och har förmåga att öka re-epitelialiseringen. Den har också en antiseptisk och adstringerande verkan.

Zinkoxid har antipruritisk effekt genom att förhindra degranulation av mastceller och därigenom frigörandet av histamin.

Zinksalva APL har lindrande och skyddande verkan vid olika former av dermatit.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Den systemiska absorptionen av zinkoxid är försumbar efter topikal applicering på intakt hud.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Ullfett (vattenfritt)
Vitt vaselin

6.2 Inkompatibiliteter

Svart missfärgning har rapporterats vid blandning av zinkoxid och glycerol när de utsätts för ljus.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25° C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Tub aluminium, 100 g.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2010/526169, 2012-08-27
Förnyat beviljande: 5.2.2-2019-077653, 2020-04-24

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2020-04-24

10 Datum för senaste revision

2019-09-16

{
  "productId": 315,
  "atcCode": "D02AB",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "10 %",
  "name": "Zinksalva APL",
  "form": "Salva",
  "nplId": "20030804005110",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 347,
      "nordicItemNumber": "340117",
      "packagingDescription": "Tub, 100 gram",
      "price": 166.85,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/315/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Zinksalva APL 10 % Salva"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer