AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Zinkpudervätska APL Kutan suspension

ATC-kod: D02AB

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 90 milliliter Nej S 336354
1 Läkemedlets namn

Zinkpudervätska APL kutan suspension

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml kutan suspension innehåller:
Zinkoxid 151 mg

Hjälpämne med känd effekt
:
Etanol 100 mg per ml

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3 Läkemedelsform

Kutan suspension

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Symtomatisk behandling av klåda vid t.ex. urtikaria, vattkoppor, skabb och flatlöss.

4.2 Dosering och administreringssätt

Appliceras på huden vid behov.

Omskakas innan applicering.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

4.4 Varningar och försiktighet

Zinkpudervätska APL skall inte användas under lång tid, då den är uttorkande och därmed kan förvärra klådan.

Använd inte Zinkpudervätska APL på djupa sår eller svåra brännskador.

Undvik kontakt med ögonen. Om Zinkpudervätska APL av misstag kommer in i ögat ska sköljas bort med vatten.

Hjälpämne med känd effekt:

Detta läkemedel innehåller 100 mg alkohol (etanol) per ml. Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.

Hos nyfödda (för tidigt födda barn och barn som är yngre än 4 veckor), kan höga koncentrationer av etanol orsaka allvarliga lokala reaktioner och systemisk toxicitet på grund av signifikant absorption genom outvecklad hud (särskilt under ocklusionsförband).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända interaktioner.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Lokalbehandling med Zinkpudervätska APL kan utan risk för fosterskada användas under graviditeten och ett tillfredsställande zinkstatus är sannolikt viktigt under graviditeten.

Amning

Uppgift om passage över i modersmjölk saknas. Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser av topikalt administrerad zink på intakt hud. Användning av Zinkpudervätska APL på bröstvårtorna skall undvikas under amningsperioden.

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zinkpudervätska APL har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem.

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Kutana överkänslighetsreaktioner.

Klåda

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Inga kända risker.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Hudskyddande och uppmjukande medel, zinkpreparat

ATC-kod: D02AB

Zinkoxid har klådstillande effekt genom att förhindra degranulation av mastceller och därigenom frigörandet av histamin. Den har också en antiseptisk och adstringerande verkan.
I Zinkpudervätska APL kombineras zinkoxid med talk som är fuktupptagande och täckande och har tillsammans med alkohol en kylande effekt. Glycerol har mjukgörande och fuktighetsbevarande egenskaper.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Absorption
Den systemiska absorptionen av zinkoxid är försumbar efter topikal applicering på intakt hud.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Talk
Glycerol (85 %)
Etanol (96 %)
Renat vatten

6.2 Inkompatibiliteter

Svart missfärgning har rapporterats vid blandning av zinkoxid och glycerol när de utsätts för ljus.

6.3 Hållbarhet

3 år.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Flaska medicin glas, Dropless, 90 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Omskakas före applikation.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

148:2001/18238 (148:7/96), 2001-07-05
Förnyat beviljande 148:2010/526674, 2012-08-27
5.2.2-2019-077647, 2020-11-11

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2020-11-11

10 Datum för senaste revision

2020-10-01

{
  "productId": 316,
  "atcCode": "D02AB",
  "nationalLicense": true,
  "strength": null,
  "name": "Zinkpudervätska APL",
  "form": "Kutan suspension",
  "nplId": "20030804005103",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 2,
      "name": "Barn"
    },
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 348,
      "nordicItemNumber": "336354",
      "packagingDescription": "Flaska, 90 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": false,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "S"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/316/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Zinkpudervätska APL Kutan suspension"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer