AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Apomorfin vet. APL 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning

ATC-kod: QV03AB

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Ampull, 10 x 1 milliliter Ja - 355628
Informationen i produktmonografin för nedanstående produkt har inte granskats av Läkemedelsverket. Förskrivaren av produkten har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat. Uppgifterna i denna produktmonografi baseras på litteratur av relevans för läkemedlet och information från förskrivare med klinisk erfarenhet.
Indikationer

För framkallande av kräkning hos hund.

Kontraindikationer

Använd inte vid hämning av centrala nervsystemet (CNS).
Använd inte vid intag av frätande ämnen (syror eller alkalier), skummande produkter, flyktiga substanser, organiska lösningsmedel och icke-trubbiga föremål (t.ex. glas).
Använd inte till djur med hypoxi, dyspné, kramper, eller till djur med överstimulering, extrem svaghet, ataxi, koma, avsaknad av normala svalgreflexer eller vid andra tydliga neurologiska nedsättningar som kan leda till aspirationspneumoni.
Använd inte vid cirkulationssvikt, chock och anestesi.
Använd inte till djur som tidigare har behandlats med dopaminantagonister (neuroleptika).
Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Dosering

Ges som engångsdos.
0,02 – 0,1 mg/kg kroppsvikt subkutant eller intramuskulärt.

En lämpligt graderad spruta måste användas för exakt administrering av den dosvolym som krävs. Detta är särskilt viktigt vid injektion av små volymer. Djuret ska vägas noggrant för att säkerställa administrering av korrekt dos.

Använd inte om lösningen har blivit grön.

Karenstider

Ej relevant

Varningar och försiktighet

Särskilda varningar för respektive djurslag
Försök till uppstötning med eller utan kräkningar ses troligtvis mellan 2 till 15 minuter efter injektion av läkemedlet och kan kvarstå mellan 2 minuter och 2,5 timmar. Upprepa inte injektionen om kräkning inte induceras efter en injektion, eftersom den då inte är effektiv och kan leda till kliniska tecken på toxicitet.

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
Hos hundar som har en känd gravt nedsatt leverfunktion ska veterinären göra en nytta/riskbedömning före användning.
Innan läkemedlet administreras måste tidpunkten då substansen intogs (i förhållande till magsäckstömningstiderna) och lämpligheten i att inducera kräkningar, baserat på den typ av substans som intagits, beaktas (se även avsnitt Kontraindikationer).

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
Detta läkemedel kan orsaka illamående och sömnighet. Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. KÖR INTE BIL eftersom sedering kan uppkomma.

Apomorfin har visat sig ha teratogena effekter på försöksdjur och utsöndras i bröstmjölk. Gravida eller ammande kvinnor ska inte hantera läkemedlet.

Detta läkemedel kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Personer som är överkänsliga för apomorfin eller något av hjälpämnena ska undvika kontakt med läkemedlet.
Om läkemedlet kommer i kontakt med huden eller ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta händerna efter användning.

Användning under dräktighet och laktation
Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation hos hund. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Dräktighet
Apomorfin har visat sig ha teratogena effekter hos kanin och fostertoxiska effekter hos råtta vid doser högre än de som rekommenderas till hund.

Laktation
Eftersom apomorfin utsöndras i bröstmjölk ska valpar övervakas noggrant för biverkningar vid
användning till lakterande tikar.

Interaktioner

Neuroleptika (t.ex. klorpromazin, haloperiodol) och antiemetika (metoklopramid, domperidon) minskar eller hämmar kräkningarna som induceras vid administrering av apomorfin.
Administrering eller tidigare intag av opiater eller barbiturater kan inducera additiva CNS-effekter och andningsdepression tillsammans med apomorfin.
Försiktighet rekommenderas när hundar får andra dopaminagonister, t.ex. kabergolin, på grund av eventuella additiva effekter såsom förvärrade kräkningar eller hämning av kräkningar.

Biverkningar

Mindre biverkningar kan observeras.
- sömnighet (mycket vanliga)
- förändrad aptit (mycket vanliga)
- ökad salivavsöndring (mycket vanliga)
- lätt till måttlig smärta vid injektion (mycket vanliga)
- lätt uttorkning (vanliga)
- förändringar av hjärtfrekvensen (takykardi följt av bradykardi) (vanliga).

Dessa reaktioner är övergående och kan vara relaterade till det fysiologiska svaret på försök till uppstötning. Flera episoder av kräkningar kan observeras och kräkningar kan förekomma upp till flera timmar efter injektionen. Apomorfin kan sänka blodtrycket.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:
- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar).
- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur).
- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur).
- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur).
- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Mycket stora doser av apomorfin kan leda till andnings- och/eller hjärtsvikt, CNS-stimulering eller hämning, utdragna kräkningar, eller i sällsynta fall till rastlöshet, upphetsning eller till och med kramper.
Vid högre doser kan apomorfin också hämma kräkningar.
Naloxon kan användas för att omvända effekterna av apomorfin i CNS och på andningen.
Antiemetika såsom metoklopramid och maropitant ska övervägas vid utdragna kräkningar.

Farmakodynamik

Apomorfin är ett aporfinderivat i klassen dibensokinolon och ett syntetiskt derivat av morfin utan analgetiska, opiatiska eller beroendeframkallande egenskaper. Vid lägre doser inducerar apomorfin kräkningar genom stimulering av dopamin-D2-receptorerna i kemoreceptortriggerzonen (CTZ). Högre doser av apomorfin kan hämma kräkningar genom att stimulera μ-receptorerna i hjärnans kräkcentrum.

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid förgiftningar

ATCvet-kod: QV03AB

Farmakokinetik

Absorption
Efter subkutan administrering absorberas apomorfin snabbt. Maximal plasmakoncentration (Cmax) är 35,5 ± 7,46 ng/ml och nås efter cirka 13,5 ± 5,3 minuter.

Distribution
Apomorfin är mycket lipofilt och ekvilibrerar snabbt mellan blod och vävnad. Apomorfin binder i stor utsträckning till plasmaproteiner hos människa.

Metabolism
Apomorfin metaboliseras i hög grad av levern till icke-aktiva metaboliter.

Utsöndring
Metaboliterna och en mycket liten mängd oförändrat apomorfin (<2 %) utsöndras via urinen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller:
Apomorfinhydrokloridhemihydrat 5 mg

Hjälpämnen med känd effekt:
Natrium 0,14 mmol/ml (3,3 mg/ml)
Natriummetabisulfit (E223)

Hjälpämnen

Natriumklorid 7,7 mg
Natriummetabisulfit (E223) 1 mg
Saltsyra (för pH justering)
Vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Hantering, hållbarhet och förvaring
Hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hållbarhet

Hållbarhet i oöppnad förpackning är 2 år.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.
Förvara ampullerna i ytterkartongen, ljuskänsligt.

Revideringsdatum

2021-05-27

{
  "productId": 40,
  "atcCode": "QV03AB",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "5 mg/ml",
  "name": "Apomorfin vet. APL",
  "form": "Injektionsvätska, lösning",
  "nplId": "20091105000143",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": null,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 3,
      "name": "Djur"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 52,
      "nordicItemNumber": "355628",
      "packagingDescription": "Ampull, 10 x 1 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/40/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "ProductMonograph",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Apomorfin vet. APL 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer