AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.


Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.


Skyddsinformation visas där behov finns.


Hittar du inte det du söker efter?

Kontakta kundservice:

010-447 97 00
kundservice@apl.se

Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml Infusionsvätska, lösning

Narkotika klass II: Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

ATC-kod: N01AH

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Kassett, 100 milliliter Ja - 328607
Påse, 500 milliliter Ja - 328526
1 Läkemedlets namn

Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska, lösning

2 Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml infusionsvätska, lösning innehåller:
Bupivakainhydroklorid 1 mg
Sufentanilcitrat 1,5 mikrog motsvarande sufentanil 1 mikrog

100 ml infusionspåse innehåller:
Bupivakainhydroklorid 100 mg och sufentanil 100 mikrog
 

500 ml infusionspåse innehåller:
Bupivakainhydroklorid 500 mg och sufentanil 500 mikrog

Hjälpämne med känd effekt:
Natrium 0,15 mmol/ml (8,8 mg/ml)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se 6.1

3 Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

4 Kliniska uppgifter
4.1 Terapeutiska indikationer

Epidural behandling av peroperativ och postoperativ smärta.

Epidural smärtlindring vid akuta tillstånd som posttraumatisk smärta, visceral smärta (t.ex. njurstensanfall, pankreatit, endometrios skov etc), procedursmärta samt svår cancersmärta under begränsad period.

4.2 Dosering och administreringssätt

Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska ska endast administreras av läkare med erfarenhet av regionalanestesi eller under dennes övervakning.
Individuell dosering baserad på patientens ålder, vikt, fysiska kondition och hälsotillstånd samt övrig användning av läkemedel. Till äldre och till patienter med nedsatt allmäntillstånd liksom vid nedsatt lever- eller njurfunktion, hjärtblock och hypotyreodism ges lägre begynnelsedos. Patientens behov får sedan avgöra den individuella dosjusteringen. Innan administrering av läkemedlet ska man förvissa sig om att nålen eller katetern är korrekt införd i det epidurala rummet.

Laddningsdos: 5 ml

Kontinuerlig epidural infusion: Vanligtvis 5-10 ml/ timme ca 10 minuter efter laddningsdos. Däremellan bolusdoser vid behov på 3-5 ml beroende på insticksställe.

Patientkontrollerad epidural administrering (PCEA):
3-5 ml/timme som kontinuerlig epidural infusion via CADD-Legacy pump. Däremellan bolusdoser vid behov på 2-3 ml (beroende på instickställe) med spärrtid 30 minuter. Maximalt 2 bolusdoser/timme.

Monitorering:

Blodtryck, puls, andningsfrekvens, sederingsgrad, smärtskattning, motorik i benen, insticksställe,blåstömning och tarmfunktion.
Andningsdepression kan förekomma, varför kontinuerlig övervakning och beredskap för andningsunderstöd och antidotbehandling krävs. Vid slöhet eller andningsdepression (andningsfrekvens < 10 per minut) avstängs epiduralinfusionen.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller mot lokalanestetika av amidtyp och andra opioider.

Epidural behandling ska inte ges vid följande tillstånd: Gravt derangerad koagulation, koagulationsrubbning eller samtidig behandling med antikoagulantia, högt intrakraniellt tryck, hudinfektion kring insticksstället, neurologiska bortfallssymptom av perifer genes, komplikationer vid tidigare epidural- eller spinalanestesi samt avböjande patient.

Bupivakain
Bupivakain ska inte användas vid epiduralanestesi till patienter med uttalad hypotension såsom vid kardiogen och hypovolemisk chock.

Sufentanil
Sekretstagnation, andningsdepression.

Samtidig medicinering med MAO-hämmare eller nyligen (inom två veckor) avslutad behandling med MAO-hämmare.

4.4 Varningar och försiktighet

Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska får endast ges om tillfredsställande övervakning sker och utvecklingen av patientens tillstånd och smärta följs. Regionalanestetiska ingrepp ska alltid utföras i närhet till återupplivningsutrustning. Inför stora blockader, såsom epiduralanestesi, ska en intravenös kanyl sättas innan det lokalanestetiska läkemedlet injiceras.

Epiduralanestesi kan vara förknippad med allvarliga komplikationer enligt följande:

 • Kardiovaskulär depression, speciellt vid samtidig hypovolemi. Försiktighet ska därför iakttas hos patienter med nedsatt kardiovaskulär funktion.

 • Epiduralt hematom är en sällsynt men allvarlig komplikation som kräver omedelbar handläggning. Det innebär en blödning som trycker på ryggmärg och spinalnerver vilket ger en tilltagande muskulär svaghet kombinerad med ryggsmärta. Övervakning efter punktion i spinalkanalen för tidig upptäckt av symtom och insättande av behandling.

 • Epidural abscess eller meningit, liknande symtom som vid epiduralt hematom men inträffar ofta lång tid efter inläggningen. Undvik att katetern sitter längre än nödvändigt. Vid oklar feber, smärta och/eller infektionstecken från ryggen eller neurologiska symtom finns anledning att misstänka abcess i epiduralrummet.

Försiktighet ska iakttas inför beslutet att anlägga epiduralanestesi vid ryggtumör, spinal stenos eller färskt trauma i ryggen, eller annan relevant neurologisk sjukdom, sepsis,patienter med sömnapné i anamnesen, patienter med medvetandepåverkan samt tatuering på stickstället.

Epiduralbehandling med bupivakain/sufentanil kan bidra till postoperativ urinretention på grund av att blåstömningsreflexen är påverkad. Alla patienter får KAD i samband med operation. Denna kan dras första postoperativa morgonen om inga kontraindikationer föreligger. Viktigt att kontrollera att patienten tömmer urinblåsan efteråt.

Bupivakain
Bupivakain kan orsaka akuta centralnervösa och kardiovaskulära toxiska effekter vid användning som leder till höga koncentrationer i blodet. Detta gäller speciellt efter oavsiktlig intravaskulär administrering eller administrering i rikt vaskulariserade områden. Hjärtstillestånd eller dödsfall har inträffat vid användande av bupivakain vid epiduralanestesi eller perifer nervblockad. I vissa fall har återupplivning varit svår eller omöjlig trots adekvat behandling.

Patienter som behandlas med antiarytmika klass III (t.ex. amiodaron) bör stå under noggrann övervakning. EKG-monitorering bör övervägas eftersom hjärteffekterna av bupivakain och klass III antiarytmika kan vara additiva.

Epiduralanestasi kan leda till hypotension och bradykardi, i synnerhet vid samtidig hypovolemi. Risken för sådana effekter kan reduceras t.ex. genom intravenös tillförsel av kristalloid vätska och/eller injektion av vasopressor. Hypotoni ska behandlas omedelbart intravenöst med ett sympatomimetikum t.ex. efedrin 5-10 mg, som upprepas vid behov. Bradykardi behandlas med atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v.

Försiktighet bör iakttas hos patienter med AV-block II eller III eftersom lokalanestetika kan sänka myokardiets överledningsförmåga.

Även äldre samt patienter med allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion, patienter i sent skede av graviditeten eller med generellt nedsatt allmäntillstånd kräver speciell uppmärksamhet.

Pediatrisk population
Säkerhet och effekt för bupivakain för barn under 1 år har inte fastställts. Endast begränsad mängd data finns tillgänglig.
Vid epiduralanestesi bör barn ges stegvis ökande doser i proportion till deras ålder och vikt, eftersom i synnerhet epiduralanestesi i torakal nivå kan resultera i svår hypotoni och nedsatt andningsfunktion.
Kontinuerlig infusion av bupivakain hos barn kan leda till höga plasmakoncentrationer vilket kan ha negativa kardiovaskulära effekter.

Sufentanil
Den allvarligaste risken vid användning av potenta opioider är andningsdepression. Andningsdepression är dosrelaterad och kan hävas med naloxon. Eftersom den andningsdepressiva effekten kan vara långvarig krävs i enstaka fall upprepad dosering av naloxon.
Med epidural administrerat sufentanil bör patienten övervakas noga under och efter behandling då tidig andningsdepression kan uppstå. Förekomsten av andningsdepression ökar med ökad dos. CNS-påverkande läkemedel kan förvärra andningsdepressionen. Andningsdepression kan hävas med naloxon 0,4 mg/ml injektion, 0,1 mg - 0,2 mg intravenöst och upprepas vid behov.
Andningsdepression kommer inte utan att patienten är sederad. Sedering skall dokumenteras regelbundet. Andningsfrekvens skall också dokumenteras men kan vara normal vid andningsdepression. Även syrgassaturationen kan vara normal trots andningsdepression om extra syrgas tillförs.

Epidural tillförsel av sufentanil kan orsaka klåda som kan behandlas med klemastin 2 mg intavenöst och ges långsamt. Mycket besvärande klåda kan behandlas med naloxon intravenöst.

Opioider kan orsaka hypotoni, speciellt hos hypovolemiska patienter. Lämpliga åtgärder bör vidtas för att upprätthålla ett stabilt blodtryck. Hypotoni kan hävas med syrgas och vätska vid behov, t ex Ringer-Acetat 500 ml intravenöst. Vid samtidig bradykardi (Hjärtfrekvens < 50 slag/min) ska efedrin 5 mg iv ges.

Dosen bör reduceras till äldre och patienter med nedsatt allmäntillstånd. Särskild försiktighet ska även iakttas till patienter med något av följande tillstånd: vid skallskador samt vid orostillstånd under alkohol- eller sömnmedelspåverkan, nedsatt lungfunktion, bronkialastma, minskad respiratorisk reserv, okontrollerad hypotyreoidism, alkoholism, nedsatt njur- eller leverfunktion. Sådana patienter kräver också förlängd postoperativ övervakning.
Snabba bolusinjektioner av opioider bör undvikas till patienter med nedsatt cerebal cirkulation.

Pediatrisk population
Säkerhet och effekt av epiduralt Sufenta hos barn under 1 år har ännu inte fastställts.

Hjälpämnen med känd effekt
Bupivakain-Sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska innehåller 0,15 mmol per ml lösning (8,8 mg/ml), d.v.s. är näst intill "natriumfritt"

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Bupivakain
Bupivakain ska användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika eller klass IB antiarytmika, då de systemtoxiska effekterna är additiva. Specifika interaktionsstudier med bupivakain och antiarytmika klass III (t.ex. amiodaron) har inte utförts men försiktighet rekommenderas.

Sufentanil
Centrala nervsystemet (CNS) depressiva
Läkemedel såsom barbiturater, benzodiazepiner, neuroleptika, narkosmedel och andra icke-selektiva CNS-hämmande medel (t.ex. alkohol) kan förstärka den andningsdeprimerande effekten av opioider. När patienter har fått sådana CNS-hämmande läkemedel, kommer dosen av Sufentanil som krävs att vara mindre än vanligt. Samtidig användning av Sufentanil hos patienter som spontanandas kan öka risken för andningsdepression, djup sedering, koma och dödsfall.

Sufentanils påverkan på andra läkemedel
Efter administrering av sufentanil ska dosen av andra CNS dämpande läkemedel sänkas. Detta är särskilt viktigt efter operation eftersom djup analgesi åtföljs av uttalad andningsdepression vilken kan kvarstå eller återkomma under den postoperativa perioden. Administrering av CNS-depressiva som t.ex. bensodiazepiner eller närbesläktade läkemedel under denna period kan orsaka en oproportionerligt förhöjd risk för andningsdepression.

Cytokrom P450 3A4 (CYP3A4)-hämmare
Sufentanil metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450 3A4 enzymet. Däremot har ingen in vivo hämning av erytromycin (en känd cytokrom P450 3A4 enzymhämmare) observerats. Trots att kliniska data saknas, tyder in vitro data på att andra potenta hämmare av detta enzym (t ex ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) kan hämma metabolismen av sufentanil. Detta kan innebära ökad risk för förlängd eller fördröjd andningsdepression. Samtidig behandling med ovan nämnda läkemedel kräver särskild observation av patienterna; i synnerhet kan det vara nödvändigt att sänka dosen av sufentanil.

Monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och Serotonerga läkemedel
Samtidig administrering av sufentanil med serotonerga medel såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) kan öka risken för serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd. Monoaminoxidashämmare får inte tas 2 veckor före eller under behandlingen med sufentanil.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet

Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska kan användas under graviditet om den eventuella nyttan uppväger den eventuella risken för fostret.

Bupivakain
Vid paracervikal blockad ökar risken för reaktioner som bradykardi/takykardi hos fostret, varför dess hjärtfrekvens noggrant måste följas.

Sufentanil
Sufentanil passerar placenta. Kontrollerade kliniska studier under förlossningsarbete har visat att sufentanil givet epiduralt i doser upp till 30 mikrogram i kombination med bupivakain inte givit upphov till någon negativ påverkan på moder eller barn. Efter epidural administrering av en dos som totalt ej översteg 30 mikrogram, uppmättes en medelplasmakoncentration på 0,016 ng/ml i navelvenen. I doser över 30 mikrogram gäller samma kategoriplacering som för andra narkotiska analgetika. En antidot för barnet ska alltid finnas till hands.

Amning

Försiktighet skall iakttas när Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska ges till ammande kvinnor med hänsyn till sufentanil.

Bupivakain

Bupivakain passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Sufentanil
Sufentanil passerar över i modersmjölk. Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Då kliniska data saknas vid upprepad tillförsel kan risken för ammande barn inte bedömas vid längre tids exponering. Vid upprepade doser rekommenderas därför, att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Fertilitet

-

Fertilitet

-

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bupivakain-sufentanil APL1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Patienten bör informeras om att prestationsförmågan kan vara nedsatt en tid efter administrering av Bupivakain-sufentanil APL vad gäller uppgifter som kräver noggrannhet, t ex att köra bil och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

Biverkningar som kan förekomma visas nedan enligt MedDRA-klassificering av organsystem. De flesta biverkningarna är dosberoende.
Information om biverkningsprofilen för kombinationen Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska är begränsad. Nedan presenteras biverkningsfrekvenser för monoterapi av bupivakain och sufentanil.

Bupivakain ­
­
Biverkningar som orsakas av själva läkemedlet kan vara svåra att skilja från de fysiologiska effekterna av nervblockaden (t.ex. blodtryckssänkning, bradykardi), fall direkt orsakade av nålsticket (t.ex. nervskada) eller indirekt orsakade av nålsticket (t.ex epiduralabscess). Neurologisk skada är en sällsynt men välkänd följdbiverkan till regional anestesi, särskild vid epidural- och spinalanestesi.

Immunsystemet

Sällsynta (≥1/10 000, < 1/1000)

Allergiska reaktioner, anafylaktisk chock

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Parestesi, yrsel

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Symtom på CNS-toxicitet
(konvulsioner, cirkumoral parestesi, domningskänsla i tungan, hyperakusi, synstörningar, medvetandeförlust, tremor, berusningskänsla, tinnitus, dysartri).

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Neuropati, perifera nervskador, araknoidit, pares, paraplegi

Ögon

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Dubbelseende

Hjärtat

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Bradykardi

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Hjärtstillestånd, hjärtarytmier

Blodkärl

Mycket vanliga (≥1/10)

Hypotension

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Hypertension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta (≥1/10 000 - <1/1 000)

Andningsdepression

Magtarmkanalen

Mycket vanliga (≥1/10)

Illamående

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Kräkningar

Njurar och urinvägar

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Urinretention


Sufentanil

Infektioner och infestationer

 

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Rinit

Immunsystemet

 

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Hypersensitivitet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk chock, anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion

Psykiska störningar

 

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Apati, nervositet

Centrala och perifera nervsystemet

 

Mycket vanliga (≥1/10)

Sedation

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Neonatal tremor, yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Ataxi, neonatal dyskinesi, dystoni, hyperreflexi, förhöjd muskletonus, neonatal hypokinesi, somnolens

Ingen känd frekvens

Koma, kramper, ofrivilliga muskelsammandragningar

Ögon

 

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Synstörning

Ingen känd frekvens

Mios

Hjärtat

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Takykardi

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Atrioventrikulärt block, cyanos, bradykardi, arytmi, onormalt EKG

Ingen känd frekvens

Hjärtstillestånd

Blodkärl

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Hypertoni, hypotoni, blekhet

Ingen känd frekvens

Chock

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Neonatal cyanos

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Bronkospasm, hypoventilering, dysfoni, hosta, hicka, andningsstörning

Ingen känd frekvens

Andningsstillestånd, apné, andningsdepression, lungödem, laryngospasm

Magtarmkanalen

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Kräkningar, illamående

Hud och subkutan vävnad

 

Mycket vanliga (≥1/10)

Klåda

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Missfärgning av huden

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Allergisk dermatit, hyperhidros, hudutslag, hudutslag hos nyfödda, torr hud

Ingen känd frekvens

Erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Muskelryckningar

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Ryggsmärta, neonatal muskulär hypotoni, muskelrigiditet

Ingen känd frekvens

Muskelspasmer

Njurar och urinvägar

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Urinretention, urininkontinens

Allmänna symptom och symptom vid administreringsstället

 

Vanliga (≥1/100 - <1/10)

Pyrexi

Mindre vanliga (≥1/1 000 - <1/100)

Hypotermi, minskad kroppstemperatur, ökad kroppstemperatur, frossa, reaktioner vid injektionsstället, smärta vid injektionsstället, smärta

Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Bupivakain
Symtom
­
Ak
ut systemisk toxicitet:
Systemtoxiska reaktioner innefattar det centrala nervsystemet och det kardiovaskulära systemet. Sådana reaktioner orsakas av en hög koncentration av lokalanestetika i blodet, vilket kan uppkomma på grund av ofrivillig intravaskulär injektion, överdosering eller ovanligt snabb absorption från rikt vaskulariserade vävnader (se även Varningar och försiktighet).
CNS-symtom är liknande för alla lokalanestetika av amidtyp, medan symtom från hjärtat skiljer sig mer åt mellan olika läkemedel, både kvantitativt och kvalitativt.
­
Ofrivilliga intravaskulära injektioner av lokalanestetika kan orsaka omedelbara systemtoxiska reaktioner (inom sekunder till ett par minuter). Tecken på systemtoxicitet vid överdosering inträffar senare (15-60 min efter injektion) beroende på en långsammare ökning av koncentrationen av lokalanestetika i blodet.

CNS-toxicitet uppträder gradvis med symtom och reaktioner av stigande allvarlighetsgrad. De första symtomen är vanligtvis berusningskänsla, cirkumoral parestesi, domningar i tungan, hyperakusi, tinnitus och synstörningar. Svårighet att artikulera, muskelryckningar eller tremor är allvarligare och föregår generaliserade kramper. Dessa tecken ska inte tolkas som ett neurotiskt beteende. Medvetslöshet och grand mal kramper kan följa på detta och kvarstå från några sekunder till flera minuter. Syrebrist och hyperkapni uppstår snabbt under kramperna beroende på en ökad muskelaktivitet och otillräcklig ventilation. I allvarliga fall kan andningsstillestånd inträffa. Acidos förstärker de toxiska effekterna av lokalanestetika.

Återhämtningen är beroende av lokalanestetikans metabolism och distribution bort från centrala nervsystemet. Detta går snabbt såvida inte mycket stora mängder läkemedel injicerats.

Kardiovaskulära effekter innebär i allmänhet en allvarligare situation och föregås vanligen av tecken på CNS-toxicitet, som dock kan maskeras av generell anestesi eller stark sedering med läkemedel som bensodiazepiner eller barbiturater.
Blodtrycksfall, bradykardi, arytmi och även hjärtstillestånd kan inträffa som en följd av höga systemiska koncentrationer av lokalanestetika. Kardiovaskulära toxiska effekter är ofta relaterade till depression av hjärtats och myokardiets ledningssystem vilket leder till minskad minutvolym, hypotension, AV-block, bradykardi och ibland ventrikelarytmier inklusive ventrikeltakykardi, ventrikelflimmer och hjärtstillestånd. Ofta föregås dessa tillstånd av tecken på allvarlig CNS-toxicitet, t ex i form av konvulsioner, men i sällsynta fall har hjärtstillestånd inträffat utan prodromala CNS-effekter. Efter en mycket snabb intravenös bolusinjektion kan en så hög blodkoncentration av bupivakain uppnås i koronarkärlen att cirkulationspåverkan uppträder enbart eller före effekter på CNS. Med denna mekanism kan då myokarddepression uppträda till och med som ett första symptom på intoxikation.
­
Då barn ofta får större blockader först efter en narkos inletts krävs extra uppmärksamhet på tidiga förgiftningstecken i denna grupp.

Behandling
­
Vid total spinalblockad ska adekvat ventilation säkras (fria luftvägar, syrgas, vid behov intubation och kontrollerad andning). Vid blodtrycksfall/bradykardi ges en vasopressor helst med inotrop effekt.
­
Om tecken på akut systemisk toxicitet uppträder ska administreringen av lokalanestetika omedelbart avbrytas. CNS-symtom (kramper, CNS-depression) ska omedelbart behandlas med optimal syretillförsel/ventilationsstöd och administration av antikonvulsiva läkemedel t.ex. diazepam.
­
Om cirkulationssvikt uppstår (hypotension, bradykardi) bör lämplig behandling med intravenösa vätskor, vasopressor, inotropa ämnen och/eller lipidemulsioner övervägas. Hypotension kan t.ex. behandlas med efedrin 5-10 mg, som upprepas vid behov. Bradykardi behandlas med atropin 0,5 mg/ml, 1 ml i.v. Barn ska ges doser i proportion till sin ålder och kroppsvikt vid behandling av systemisk toxicitet.
­
Om cirkulationsstillestånd uppstår ska hjärt-och lungräddning genast påbörjas. Optimal syretillförsel, ventilation och cirkulationsstöd samt behandling av acidos är av avgörande betydelse. Vid cirkulationsstillestånd kan förlängda återupplivningsåtgärder vara befogade.

Sufentanil

Symtom

Överdosering av sufentanil manifesterar sig som en förstärkning av de farmakologiska effekterna. Huvudrisker är andningsdepression, apné, sänkt medvetandegrad och cirkulationspåverkan med bradykardi och blodtrycksfall. Muskelrigiditet, myoklonier, illamående och kräkningar samt oro, excitation kan förkomma.

Behandling
­
I närvaro av hypoventilation eller apné, skall syrgas administreras och andningen bör assisteras eller kontrolleras vid behov. En särskild narkotisk antagonist bör användas vid behov för att häva andningsdepression t.ex. Naloxon 0,1 mg- 0,2 mg intravenöst, som upprepas vid behov.

Om andningsdepression är förknippad med muskelrigiditet kan ett intravenöst neuromuskulärt blockerande medel komma att krävas för att underlätta assisterad eller kontrollerad andning.

Patienten bör observeras noggrant, kroppsvärme och adekvat vätskeintag skall upprätthållas. Om mycket lågt blodtryck föreligger eller om det kvarstår, bör risken för hypovolemi övervägas och i förekommande fall kontrolleras med lämplig parenteral vätsketillförsel.

Symptomatisk behandling i övrigt.

5 Farmakologiska egenskaper
5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Allmänanestitka, Opioidanestetika

ATC-kod: N01AH

Bupivakain
Bupivakain är ett långverkande lokalanestetikum av amidtyp. Bupivakain blockerar impulsledningen i nervfibrerna reversibelt genom att hämma transporten av natriumjoner genom nervmembranet. Liknande effekter kan även ses på excitatoriska membran i hjärna och hjärtmuskel.

Den mest framträdande egenskapen hos bupivakain är den långa durationen och har i högre doser en motorik­blockerande effekt. Bupivakain lämpar sig väl för kontinuerlig epiduralblockad. Lägre koncentrationer ger mindre effekt på motor-nervfibrer samt kortare duration och kan vara lämpligt vid längre smärtlindring, t ex vid förlossning eller postoperativt.

Sufentanil
Sufentanil är ett potent opioidanalgetikum för epiduralt bruk. Sufentanil är kemiskt besläktat med fentanyl. I farmakodynamiskt avseende påminner sufentanil om morfin, men är ca 100 gånger mer potent, har ett snabbare anslag och kortare duration. På grund av hög fettlöslighet penetrerar sufentanil snabbt blod-hjärnbarriären.

Sufentanil har ingen histaminfrisättande effekt.

Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml infusionsvätska är en effektiv epiduralbehandling. De låga koncentrationerna av bupivakain och sufentanil är var för sig oftast inte tillräckliga för att ge en god postoperativ analgesi. I kombination förstärker de varandra och ger tillräcklig effekt med minimala biverkningar som följd.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Bupivakain
Absorption
Bupivakain absorberas fullständigt från epiduralrummet. Absorptionen är bifasisk med halveringstider på 7 min respektive 6 tim efter epidural administrering.

Distribution:
Bupivakains distributionsvolym vid steady state är 73 liter, hepatiskt extraktionsgrad 0,40 och totalt plasmaclearance är 0.58 L/min. Proteinbindningsgraden i plasma är 96 % och sker i huvudsak till alfa-1-glykoprotein. Efter en större operation kan halten av detta protein vara förhöjd och ge en högre total plasmakoncentration av bupivakain. Den obundna koncentrationen av bupivakain förblir dock densamma. Detta förklarar varför plasmakoncentrationer över toxisk nivå kan tolereras väl.
Farmakokinetiken av bupivakain kan påverkas av patientens ålder samt av nedsatt lever- eller njurfunktion.
­
Bupivakain passerar placentan och den obundna koncentrationen bupivakain är ungefär densamma hos mamman och fostret. Totala plasmakoncentrationen blir dock lägre hos fostret som har en lägre proteinbindningsgrad.
Bupivakain utsöndras i små mängder i modersmjölk.

Metabolism
­
Bupivakain metaboliseras nästan helt i levern, framför allt genom aromatisk hydroxylering till 4-hydroxi-bupivakain och N-dealkylering till pipekolylxylidin, vilka båda medieras av cytokrom P450 3A4. Clearance är därmed beroende av det hepatiska blodflödet och aktiviteten hos metaboliserande enzym.
­­
­
Elimination
­
Eliminationshalveringstiden i plasma är 2.7 timmar efter intravenös administrering. Halveringstiden är längre efter epidural administrering vilket beror på att elimination av bupivakain styrs av den långsamma absorptionen från epiduralrummet. Bupivakain utsöndras till största delen som metaboliter i urinen (5-6 % som oförändrad substans).
Halveringstiden vid elimination hos nyfödda är upp till 8 timmar. Hos barn över 3 månader motsvarar halveringstiden den hos vuxna.
­­
­
Farmakokinetiken hos barn liknar den hos vuxna.

Sufentanil
Absorption
Vid epidural användning nås maximal plasmakoncentration inom 10 minuter och verkningstid ca 1-2 timmar.

Distribution
Den centrala distributionsvolymen är ca 14,2 l och distributionsvolym vid steady state 344 l.

Ca 92,5 % av sufentanil är bundet i plasmaproteiner, huvudsakligen till albumin, α-, α1-, β- och y-globulin och α1 glykoproteinsyra. Plasmaproteinbindning hos nyfödda barn är lägre jämfört med vuxna och ökar med åldern.

Sufentanil passerar placenta och passerar över i bröstmjölk.

Metabolism
Sufentanil metaboliseras huvudsakligen i levern och tunntarmen via N-dealkylering och O-demetylering. Sufentanil metaboliseras främst via cytokrom P450 3A4.

Elimination

Efter epidural administrering är den beräknade terminala halveringstiden i CSF cirka 165 minuter och i plasma cirka 355 minuter. De inaktiva metaboliterna utsöndras via urin och faeces. Cirka 80 % av given dos utsöndras som metabolit inom 24 timmar. Endast 2 % av dosen utsöndras i oförändrad form. Eliminationen påverkas inte av nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion
Distributionsvolymen är något ökad och det totala clearance något minskat hos patienter med cirros jämfört med kontroller. Detta leder till en signifikant förlängning av halveringstiden med ca 30 %.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktas i produktresumén.

6 Farmaceutiska uppgifter
6.1 Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid 8,8 mg
Saltsyra/natriumhydroxid (till pH-justering)
Vatten för injektionsvätskor

Innehåller inte konserveringsmedel eller stabiliseringsmedel.

pH 4,0 – 5,0

6.2 Inkompatibiliteter

Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom bupivakain är svårlöslig vid pH över 6,5.

6.3 Hållbarhet

Infusionspåse: 1 år

Deltec kassett: 6 månader

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Infusionspåse:
Förvaras i kylskåp (+2 ºC - +8 ºC).
Förvaras i originalförpackningen eller på annat sätt i skydd för ljus, ljuskänsligt.

Deltec kassett:
Förvaras i kylskåp (+2 ºC - +8 ºC).
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt
Ska anta rumstemperatur innan användning. Kan förvaras i rumstemperatur (högst 25 ºC) i totalt 10 dagar.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

Infusionspåse, 500 ml.

Deltec kassett, 100 ml.

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7 Tillverkare av rikslicensen

Apotek Produktion & Laboratorier AB
Prismavägen 2
141 75 Kungens Kurva

8 Läkemedelsverkets diarienummer och datum för beviljande av rikslicensen

5.2.2-2013-112511, 2015-02-11. Rikslicens beviljad för Deltec kassett, 100 ml.
5.2.2-2018-030287 2018-08-22 Väsentlig ändring beviljad för tillägg av 500 ml infusionspåse.
Förnyad rikslicens 5.2.2-2020-060128, 2021-05-20

9 Datum för läkemedelsverkets översyn av produktresumén

2021-05-20

10 Datum för senaste revision

2020-06-29

{
  "productId": 5,
  "atcCode": "N01AH",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "1 mg/ml + 1 mikrog/ml",
  "name": "Bupivakain-sufentanil APL",
  "form": "Infusionsvätska, lösning",
  "nplId": "20070306000145",
  "narcoticsClass": "II",
  "narcoticsClassWarningHeadline": "Narkotika klass II",
  "narcoticsClassWarningText": "Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.",
  "specialRecipeForm": true,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 9,
      "name": "Smärta"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 2,
      "nordicItemNumber": "328607",
      "packagingDescription": "Kassett, 100 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    },
    {
      "productItemId": 3,
      "nordicItemNumber": "328526",
      "packagingDescription": "Påse, 500 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/5/productdocument",
  "safetyInformationUrl": null,
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Bupivakain-sufentanil APL 1 mg/ml + 1 mikrog/ml Infusionsvätska, lösning"
}

Orderläggning

Extemporeläkemedel och lagerberedningar

Beställ online via EbEx

Kundservice

Telefon: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se

 

Ordinarie öppettider:
Helgfria vardagar 08:00-17:00.

 

Öppettider sommar:
Helgfria vardagar 08:00-16:00.

Gäller 24 juni-16 augusti 2024.

 

Reservrutin

Reservrutinen används endast för akuta medicinskt viktiga beställningar av extemporeläkemedel under tiden EbEx ordersystem inte kan nås. För att kunna använda dig av rutinen så krävs det att du redan är befintlig kund hos APL och har ett kundnummer.

Beställningar görs på för ändamålet avsedd blankett och får inte innehålla några patientuppgifter.

Beställningen skickas via e-post till kundservice@apl.se.


 

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens kurva


010-447 96 00


Alla kontaktuppgifter


Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. I uppdraget ingår även beredskap att upprätthålla verksamheten i krissituationer. Vår vision är att vi gör skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science-industrindär vi tillhandahåller utveckling, analys och tillverkning. Med cirka 500 medarbetare och fyra tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer