AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Fenol APL 60 mg/ml Injektionsvätska, lösning

ATC-kod: N01BX03

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Ampull, 5 x 5 milliliter Ja - 335042
Identifikation

Läkemedlets namn: Fenol APL 60 mg/ml injektionsvätska
Utseende:
Klar, färglös eller gulaktig vätska
Typ av läkemedel: Läkemedel som endast skall användas av specialist

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Fenol (Phenolum) 60 mg/ml
Vatten för injektionsvätskor

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

- Skadligt vid förtäring.
- Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- Inandning av ånga kan ge sveda i näsa och svalg. Omfattande inandning kan orsaka lungödem.
- Orsakar allvarliga frätskador på hud. Kontakt med huden orsakar frätsår om inte stänk omedelbart avlägsnas. Först stark sveda och vitnande hud, sedan nedsatt känsel. Innehåll av etanol kan reducera den frätande effekten men kunskapen om detta är begränsad och ska inte begränsa skyddsåtgärderna.
Risk för hudabsorption av fenol vilket eventuellt kan ge allmänpåverkan, t. ex. kramper och påverkan på hjärta och njure. Reaktioner som tyder på överkänslighet (idiosynkrasi) har rapporterats efter hudkontakt med fenollösningar.
- Orsakar allvarliga ögonskador. Stänk i ögonen ger stark smärta och innebär mycket stor risk för frätsår.
- Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsåtgärder vid hantering

- Undvik inandning av ånga eller sprej.
- Förhindra direktkontakt med hud och ögon. Makrogol 400 APL 33 % ögonsköljvätska är bra att ha tillgänglig vid stänk i ögonen. Makrogol 400 APL kutan lösning är bra att ha tillgänglig vid kontakt med huden. Dessa är antidoter som APL tillverkar.
- Använd skyddshandskar, ögonskydd och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill och kasserade läkemedel skall uppsamlas och omhändertas enligt lokala instruktioner (se även Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetsmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43).

Första hjälpen

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Skölj med vatten i flera minuter. Tvätta så snart som möjligt med Makrogol 400 APL kutan lösning under minst 10 minuter. Kontakta läkare/Giftinformationscentralen .
Ögonkontakt: Vid ögonstänk av fenol spola omgående och ihållande med mjuk vattenstråle, ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Därefter så snart som möjligt med Makrogol 400 APL 33 % ögonsköljvätska i minst 15 min. Upprepa spolning flera gånger, även under transport till ögonläkare. Snarast till sjukhus.
Inandning: Skölj näsa och mun med vatten. Frisk luft. Kontakta läkare/ Giftinformationscentralen

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2020-12-18

{
  "productId": 59,
  "atcCode": "N01BX03",
  "nationalLicense": false,
  "strength": "60 mg/ml",
  "name": "Fenol APL",
  "form": "Injektionsvätska, lösning",
  "nplId": "20030804000955",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 7,
      "name": "Mage-Tarm"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 87,
      "nordicItemNumber": "335042",
      "packagingDescription": "Ampull, 5 x 5 milliliter",
      "price": 788.23,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": true,
      "otherPrescribers": []
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/59/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/59/safetyinformation",
  "productDocumentType": "OtherInfo",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Fenol APL 60 mg/ml Injektionsvätska, lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer