AIDA

AIDA är APLs informationsdatabas som innehåller information om APLs läkemedel, framförallt lagerberedningar.

Produktresumé är produktinformation som är granskad och beviljad av Läkemedelsverket för rikslicenser.
Produktmonografi är produktinformation som inte är granskad av Läkemedelsverket. Förskrivaren har ansvar för att läkemedlet är medicinskt ändamålsenligt och att doseringen är adekvat.
Skyddsinformation visas där behov finns.

Järnklorid APL 50 % Kutan lösning

ATC-kod: B02BC

Rikslicens

Förpackning Receptbelagd Övriga förskrivare Varunr
Flaska, 25 milliliter Ja TL 332486
Identifikation

Läkemedlets namn: Järnklorid APL 50 % kutan lösning
Utseende:
Klar, gulbrun lösning
Typ av läkemedel:
Hemostatika, Vitamin K och andra koagulationsfaktorer, Lokala hemostatik, ATC-kod B02BC.

Innehåll (substanser av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Järn(III)klorid, 6 H2O (Ferri chloridum) 50 % i vattenlösning

Farliga egenskaper (av betydelse för bedömning av hanteringsrisk)

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden samt orsakar gulbrun missfärgning av huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsåtgärder vid hantering

Förhindra direktkontakt med hud och ögon.
Använd skyddshandskar, ögonskydd och lämpliga skyddskläder vid hantering och administrering.

Åtgärder vid spill och avfallshantering

Spill torkas upp, skölj/torka efter med vatten. Obs! Använd skyddshandskar
Kasserade läkemedel tas om hand som farligt avfall, Avfallskod 18 01 06.
Se även lokala instruktioner och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 ”Kemiska arbetmiljörisker", ändrad och omtryckt i AFS 2014:43.

Första hjälpen

Förtäring: Ge den skadade genast ett par glas vatten att dricka. Kontakta läkare.
Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Spola med mycket vatten. Vid kvarstående besvär uppsök läkare.
Ögonkontakt: Skölj genast försiktigt med vatten i flera minuter. Tillkalla ögonläkare omedelbart. Ta ur kontaktlinser.
Inandning: Frisk luft.

Ytterligare information

För ytterligare information om preparatet, kontakta Apotek Produktion & Laboratorier AB. Vid misstanke om förgiftning kontakta Giftinformationscentralen, tel 112.

Informationen i detta informationsblad är grundad på de fakta och de erfarenheter som är kända hos oss. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker (2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, ska arbetsgivaren informera berörda arbetstagare om hälso- och olycksfallsriskerna med farliga ämnen som förekommer på arbetsstället samt om hur dessa risker undviks. De hanterings- och skyddsinstruktioner som behövs ska lämnas till arbetstagarna och vara anpassade till den aktuella hanteringen på arbetsplatsen. Denna information kan därför behöva kompletteras.

Utfärdandedatum: 2021-10-05

{
  "productId": 559,
  "atcCode": "B02BC",
  "nationalLicense": true,
  "strength": "50 %",
  "name": "Järnklorid APL",
  "form": "Kutan lösning",
  "nplId": "20140227000040",
  "narcoticsClass": "Ej",
  "narcoticsClassWarningHeadline": null,
  "narcoticsClassWarningText": null,
  "specialRecipeForm": null,
  "medicalDeviceProduct": false,
  "therapyAreas": [
    {
      "therapyAreaId": 6,
      "name": "Hud"
    },
    {
      "therapyAreaId": 8,
      "name": "Munhåla-Tand"
    }
  ],
  "productItems": [
    {
      "productItemId": 569,
      "nordicItemNumber": "332486",
      "packagingDescription": "Flaska, 25 milliliter",
      "price": null,
      "requirePrescription": true,
      "includedInInsurance": false,
      "otherPrescribers": [
        "TL"
      ]
    }
  ],
  "productDocumentUrl": "/Web/product/559/productdocument",
  "safetyInformationUrl": "/Web/product/559/safetyinformation",
  "productDocumentType": "Spc",
  "deRegistredDate": null,
  "fullName": "Järnklorid APL 50 % Kutan lösning"
}

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Prismavägen 2, Kungens Kurva


010-447 96 00


Övrig kontaktinformation

Vi gör skillnad för patienter med särskilda behov

Apotek Produktion & Laboratorier (APL) är ett av Europas ledande företag inom tillverkning av extempore och lagerberedningar. Vi arbetar på uppdrag av samhället och andra läkemedelsföretag för att skapa största möjliga patientnytta. Vår vision är att vi ska göra skillnad för patienter med särskilda behov. Vi är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life Science i Skandinavien där vi tillhandahåller utveckling och analys. Med cirka 500 medarbetare och fem tillverkningsenheter i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå tar vi fram läkemedel som förbättrar och räddar liv.


Läs mer